Generelle handelsbetingelser for GoTranslateIt ApS

1. GENERELT

1.1. Nærværende betingelser finder anvendelse på enhver leverance og ydelse som GoTranslateIt ApS (herefter ”Virksomheden”) yder og/eller stiller til rådighed for en Kunde.

1.2. Ved uoverensstemmelse mellem Virksomhedens og Kundens almindelige betingelser, har nærværende dokument forrang.

2. VIRKSOMHEDENS YDELSER

2.1. Virksomhedens ydelser består af, at Virksomheden stiller platformen GoTranslateIt til rådighed for Kunden med det formål, at Kunden kan gøre brug af platformen til delvis automatisering af replikering af webshops til andre sprog, markeder, m.v., gennem automatisk overførsel af produktsider, oversættelse af tekster, herunder tekster, der alene forefindes i et format som integreret i webshops, herunder f.eks. produktsider m.v. Hertil kommer support vedrørende platformen.

2.2. Virksomhedens ydelse består af integrationen af oversættelsesværktøjer med webshops, men omfatter ikke selve oversættelsesydelsen, idet denne leveres af udefrakommende via API’er (f.eks. Google), og ikke Virksomheden selv.

3. AFTALEGRUNDLAG

3.1. Aftalen betragtes som bindende for Kunden, når Kunden har gennemført kortbetaling for en given pakkeløsning på Virksomhedens hjemmeside.

3.2. I særtilfælde kan aftale indgås på anden vis.

3.3. Gennemførelse af kortbetaling og valg af pakkeløsning er bindende for Kunden.

3.4. En afgiven ordre er først bindende for Virksomheden, når Virksomheden har modtaget betaling for ordren.

3.5. Tilbud afgivet af Virksomheden er kun bindende såfremt overensstemmende accept er modtaget senest 10 dage efter tilbuddets afgivelse.

4. PRISER

4.1. Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms.

5. BETALING

5.1. Betaling skal ske via kortbetaling via Virksomhedens hjemmeside, medmindre andet er aftalt.

5.2. Sker betaling ikke rettidigt, er Virksomheden berettiget til at tilskrive renter fra forfaldsdato med 2% pr. måned, indtil det forfaldne beløb er betalt. Virksomheden er desuden berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling, pt. kr. 310,00, samt øvrige inddrivelsesomkostninger, herunder rykkergebyrer. Kundens indbetalinger afskrives forlods på tilskrevne renter og omkostninger og først herefter på hovedstolen.

5.3. Betaler Kunden ikke rettidigt, er Virksomheden berettiget til efter eget valg at ophæve Kundens adgang til platformen og/eller nedskrive de på Kundens konto tilgængelige karakterer til oversættelse, indtil betaling har fundet sted.

5.4. Kunden er ikke berettiget til at modregne, ligesom Kundens reklamation ikke berettiger Kunden til at tilbageholde købesummen.

6. OPSIGELSE

6.1. Kundens indestående på platformskontoen har en gyldighed på 12 måneder.

6.2. Virksomheden er berettiget til at opsige engagementet med Kunden, hvis de anvendte tredjeparts API’er til oversættelse af tekster ophører med at være tilgængelige, mod, at Kundens betaling for uudnyttede karakterer tilbagebetales.

7. MANGLER, REKLAMATION OG SUPPORT

7.1. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret mangler ved Virksomhedens platform og dennes funktioner m.v., skal Kunden uden ugrundet ophold reklamere herover.

7.2. Virksomheden påtager sig intet mangelsansvar for kvaliteten af oversættelser, der genereres via platformen. Eventuelle indsigelser herover kan således ikke rettes over for Virksomheden.

7.3. Det er en forudsætning for Virksomhedens ydelse, at Kunden anvender platformen i overensstemmelse med Virksomhedens anvisninger. Det forudsættes, at Kunden har forsøgt at afhjælpe problemet gennem tilpasning af oversættelsessystemet ved brug af exclusions, replacements, m.v., idet det med nærværende accepteres af Kunden, at anvendelse af sådanne værktøjer iht. brugeranvisningen til platformen er nødvendig for en optimal udnyttelse af GoTranslateIt.

8. KUNDENS ANVENDELSE OG SUSPENSION

8.1. Kunden er ansvarlig for at sikre, at brugen af Ydelserne ikke strider mod gældende lovgivning. Kunden er i ethvert henseende forpligtet til at friholde Virksomheden for eventuelle erstatningskrav fra tredjemand opstået som følge af Kundens ulovlige eller krænkende aktiviteter. Virksomheden udøver ikke nogen form for kontrol med Kundens brug af Ydelserne.

8.2. Virksomheden er berettiget til at suspendere Kundens anvendelse af platformen, hvis det bliver Virksomheden bekendt, at platformen anvendes til ulovlige forhold eller øvrige forhold, som Virksomheden ikke ønsker at være beslægtet med.

9. KUNDENS DATA OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1. Virksomheden får ikke adgang til Kundens kundekartotek, m.v., men alene produktdata. Det er alene Kundens ansvar at sikre, at Virksomhedens rettigheder via API-adgang er begrænset til de oplysninger, Kunden ønsker at gøre tilgængelige for Virksomheden.

9.2. Kunden forpligter sig til at anvende Ydelserne, således at tredjemands rettigheder ikke krænkes.

9.3. Materiale, data og knowhow, som Kunden har udleveret til Virksomheden i forbindelse med opfyldelse af aftalen, må kun benyttes af Virksomheden til brug for leverancen af Ydelserne.

9.4. Data, der er gemt af Kunden på den serverkapacitet, der er stillet til rådighed af Virksomheden som en del af Ydelserne, er Kundens ejendom.

9.5. Originalt data gemmes på virksomhedens servere i 30 dage efter dataen er behandlet (ved oversættelse el.lign.). Data, der ikke oversættes, slettes 30 dage efter modtagelse.

10. ERSTATNING

10.1. Virksomheden kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke-opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af, at Virksomhedens leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

10.2. Virksomhedens erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

10.3. Virksomhedens ansvar for ethvert tab kan ikke overstige det fakturerede beløb for de ydelser, der har givet anledning til kravet.

10.4. Krav som følge af en mangelfuld ydelse leveret helt eller delvist af en underleverandør, herunder de anvendte oversættelsessystemer, kan ikke rettes mod Virksomheden.

11. FORCE MAJEURE

11.1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, som ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftaleindgåelsen burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet (Force Majeure-begivenhed).

11.2. Force Majeure-begivenheder inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

  • Usædvanlige vejrforhold, naturkatastrofer,
  • Krig og mobilisering, oprør og lignende uroligheder, terroraktion,
  • Generelle strejker og lockouts,
  • Brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner,
  • Edb-vira, hackerangreb og udefrakommende indgreb i IT-systemer,
  • Import- og eksportrestriktioner.

12. OPLYSNINGSPLIGT

12.1. Kunden er ved afgivelse af bestilling forpligtet til at afgive oplysninger om adresse, CVR-nummer, telefonnummer og mailadresse.

12.2. Kunden er ansvarlig for, at oplysninger og data til brug for bestilling og ændringer i aftalen er korrekte og til enhver tid fyldestgørende.

13. FORTROLIGHED

13.1. Virksomheden er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som Virksomheden modtager vedrørende Kundens virksomhed (Kundedata), medmindre udlevering er påkrævet ved lov. Såfremt Virksomheden kontaktes af tredjemand med berettiget krav om udlevering af Kundedata, er Virksomheden berettiget til at henvise tredjemand til direkte at kontakte Kunde med samtidig udlevering af Kundens kontaktoplysninger.

13.2. Ved videregivelse af Kundedata til tredjemand, vil Virksomheden straks informere Kunden og sende en kopi af tredjemands udleveringskrav, medmindre Virksomheden er juridisk forhindret heri. Ved Virksomhedens henvisning af tredjemand direkte til Kunden, er Kunden forpligtet til at give tredje-mand de pågældende kundedata, medmindre Kunden vurderer, at tredjemand ikke er berettiget eller kompetent til at modtage disse.

13.3. Parterne har ret til i referenceøjemed at omtale aftalens indgåelse overfor tredjemand, herunder ved publicering med navn og evt. logo på egen hjemmeside, sociale medier o.lign. Anden markedsføring må kun foretages efter skriftlig accept fra den anden part og kun indtil dette tilbagekaldes.

14. DATABEHANDLING

14.1. I det omfang Virksomheden er databehandler og Kunden er dataansvarlig i henhold til persondataloven, tilhører Kundens data Kunden, og Virksomheden handler alene efter instruks fra Kunden. Virksomheden skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

14.2. Såfremt Kunden er en offentlig myndighed, gælder reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen ligeledes for behandlingen af databehandleren.

14.3. Virksomheden skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

15. TVISTER

15.1. Enhver tvist mellem Virksomheden og Kunden afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt mod Virksomheden er Virksomhedens hjemting. Værne-ting for retssag anlagt af Virksomheden mod Kunden er Virksomheden eller Kundens almindelige hjemting efter Virksomheden valg.